ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Opmerking:

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

Artikel 1. Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden

INTENZ, levert diensten op het gebied van coaching, workshops, lezingen en trainingen.

Intenz verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Zij kan ten allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Intenz heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Intenz.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Intenz haar diensten verleent.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door INTENZ.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waar derden bij betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Intenz behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Intenz zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat naar hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Intenz is verstrekt.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Intenz zicht het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Intenz te leveren diensten alsnog eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De opdrachtgever bevestigt de opdracht door middel van een schriftelijk akkoord op de digitaal gestuurde offerte of door middel van betaling van de offerte/factuur. Zodra de overeengekomen dienstverlening gestart is, betekent dit tevens dat de opdrachtgever zijn akkoord gegeven heeft.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging/beëindiging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van de opdrachtgever, zal Intenz de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever voortijdig de opdracht beëindigd door een andere reden dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Intenz recht op betaling van de volledige, overeengekomen prijs van de opdracht. Indien de betaling al voldaan werd, vindt er geen terugbetaling plaats.

Indien beide partijen in overleg de opdracht vroegtijdig beëindigen, wordt onderling besproken of er een terugbetaling komt of er een extra vergoeding betaald moet worden.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Intenz zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Intenz niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Intenz gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Intenz uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (al dan niet digitaal) geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een workshop/lezing/groepscoaching, kan, na vooraf verkregen toestemming van Intenz, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan de opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Intenz staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Intenz voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.

De prijzen in de genoemde offertes en op de website van Intenz zijn inclusief BTW, en administratiekosten tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Intenz en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Intenz steeds schriftelijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

In overeenkomst tussen de opdrachtgever en Intenz kan er voor gekozen worden dat het bedrag in termijnen te betalen is. Deze termijnen worden door Intenz vastgesteld en duidelijk op de factuur vermeld.

Betaling door de opdrachtgever dienst steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste werkdag na het verlopen van de betaaltermijn verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% (2017). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

Bij niet-betaling behoudt Intenz zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij overeengekomen periodieke betaling, is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Indien betaling hier achterwege blijft, is Intenz gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Coachtrajecten
Annulering zonder bericht: 100% van de kosten van de gereserveerde uren.
Annulering binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de prestatie.

Deelname aan workshop/lezing
Annulering zonder bericht: 100% van de kosten van de kostprijs van de workshop.
Annulering binnen 36 uur voor aanvang: 100% van de kostprijs van de workshop.
Annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling minus 10% van de kostprijs voor administratieve kosten.

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 40 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

Onkosten verbonden aan inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Artikel 11. Duur opdracht

De duur van de opdracht is afhankelijk van het soort dienstverlening. In de opdrachtbevestiging/factuur wordt vermeld over welke periode of aantal sessies deze opdracht gaat.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Intenz en haar partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door diensten en zaken die geleverd zijn door Intenz.

Intenz is tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Intezn rust terzake enkel een inspanningsverbindenis. (Zie tevens artikel 5)

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Intenz voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Intenz.

Artikel 14. Geheimhouding

Intenz is gebonden aan het beroepsgeheim van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

Artikel 15. Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 16. tot slot

De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.